Thứ hai, 10/08/2020 | 04:33

Đề thi toán ptth quốc gia 2020

Với môn Toán, thí sinh sẽ phải hoàn thành 50 câu trắc nghiệm. Đề thi sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần là Đại số - Lượng giác - Hình học với phần lớn nội dung thi rơi vào chương trình lớp 12 và nằm trong chương trình đã tinh giản của Bộ GD&ĐT.

ĐÁP ÁN

Mã đề: 101 Từ Ban chuyên môn trường học thông minh 789.vn
1C 2B 3B 4D 5D 6A 7C 8A 9D 10D
11B 12C 13D 14B 15B 16A 17B 18C 19B 20B
21C 22C 23C 24B 25C 26A 27C 28A 29B 30A
31C 32C 33C 34A 35A 36C 37A 38A 39B 40B
41A 42A 43A 44B 45C 46A 47A 48B 49C 50C

 

Mã đề: 102 Tuyensinh247.com giải
1D 2C 3D 4B 5A 6B 7C 8C 9D 10C
11B 12B 13C 14D 15C 16A 17C 18B 19A 20A
21D 22B 23C 24D 25D 26B 27C 28B 29A 30A
31D 32D 33B 34C 35C 36A 37A 38D 39B 40D
41D 42D 43C 44D 45C 46C 47B 48A 49D 50A

 

Mã đề: 103 Từ Ban chuyên môn trường học thông minh 789.vn
1C 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8D 9C 10A
11D 12B 13A 14C 15D 16C 17B 18D 19C 20C
21A 22B 23D 24D 25A 26D 27D 28A 29A 30D
31A 32C 33C 34A 35B 36A 37C 38A 39C 40A
41A 42D 43D 44B 45D 46C 47B 48A 49D 50D

 

 

Mã đề: 104 Tuyensinh247.com giải
1C 2A 3C 4B 5C 6B 7B 8D 9C 10A
11B 21A 13B 14B 15C 16A 17D 18C 19A 20D
21B 22A 23D 24C 25A 26D 27A 28A 29B 30C
31B 32B 33D 34C 35C 36A 37D 38A 39B 40A
41B 42A 43B 44D 45C 46C 47D 48C 49D 50D

 

Mã đề: 105

Tuyensinh247.com giải

1A 2A 3C 4D 5A 6D 7A 8D 9D 10A
11A 12D 13A 14C 15A 16B 17C 18C 19C 20B
21D 22C 23D 24D 25B 26D 27A 28C 29A 30A
31A 32D 33B 34D 35D 36B 37A 38C 39A 40B
41C 42D 43B 44D 45B 46C 47C 48C 49D 50C

 

Mã đề: 106 Tuyensinh247.com giải
1D 2A 3C 4D 5A 6C 7D 8D 9B 10D
11C 12C 13C 14A 15A 16B 17C 18A 19A 20B
21B 22D 23B 24B 25B 26C 27C 28D 29B 30D
31D 32C 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39D 40C
41B 42C 43D 44D 45C 46B 47D 48C 49D 50D

 

Mã đề: 107 Tuyensinh247.com giải
1B 2D 3C 4B 5C 6D 7D 8B 9D 10C
11A 12D 13D 14A 15A 16C 17A 18C 19C 20B
21A 22D 23A 24A 25A 26D 27D 28C 29B 30A
31B 32B 33C 34D 35A 36C 37D 38C 39C 40A
41A 42B 43D 44C 45D 46A 47A 48C 49A 50B

 

Mã đề: 108 Tuyensinh247.com giải
1C 2B 3D 4B 5D 6D 7C 8D 9D 10B
11B 12B 13D 14A 15D 16B 17A 18C 19C 20A
21C 22A 23A 24A 25B 26C 27A 28C 29A 30D
31B 32C 33B 34B 35A 36D 37D 38A 39C 40B
41A 42D 43A 44B 45C 46C 47D 48D 49C 50C

 

Mã đề: 109 Tuyensinh247.com giải
1A 2D 3B 4B 5D 6C 7D 8B 9B 10A
11D 12C 13D 14D 15C 16C 17B 18D 19D 20B
21C 22A 23B 24B 25A 26B 27C 28A 29C 30B
31C 32D 33C 34C 35A 36A 37C 38A 39B 40D
41A 42B 43A 44A 45D 46B 47D 48D 49A 50B

 

Mã đề: 110 Tuyensinh247.com giải
1A 2D 3D 4D 5C 6A 7C 8A 9A 10D
11C 12B 13D 14B 15A 16A 17C 18B 19C 20D
21B 22B 23A 24A 25D 26D 27B 28A 29B 30B
31B 32D 33B 34A 35D 36B 37B 38D 39A 40D
41A 42A 43A 44B 45A 46B 47B 48D 49A 50D

 

Mã đề: 111 Tuyensinh247.com giải
1C 2C 3D 4C 5C 6A 7A 8B 9C 10A
11A 12A 13C 14D 15D 16B 17D 18C 19C 20D
21C 22A 23B 24B 25B 26D 27A 28A 29C 30B
31A 32A 33B 34B 35B 36A 37B 38B 39C 40B
41A 42B 43D 44B 45C 46D 47B 48C 49D 50D

 

Mã đề: 112 Tuyensinh247.com giải
1C 2B 3C 4B 5C 6B 7A 8C 9D 10C
11B 12B 13A 14C 15A 16C 17B 18D 19D 20B
21C 22C 23D 24A 25C 26D 27D 28A 29B 30A
31D 32D 33A 34D 35C 36B 37D 38B 39C 40D
41D 42A 43A 44B 45C 46A 47D 48C 49D 50B

 

Mã đề: 113 Từ Ban chuyên môn trường học thông minh 789.vn
1C 2A 3C 4D 5A 6C 7C 8B 9A 10A
11D 12D 13C 14D 15A 16B 17A 18A 19B 20B
21A 22D 23A 24B 25C 26C 27D 28B 29C 30A
31D 32B 33B 34B 35C 36B 37D 38D 39C 40C
41B 42B 43D 44C 45C 46B 47C 48C 49B 50D

 

Mã đề: 114 Tuyensinh247.com giải
1D 2B 3B 4D 5D 6D 7B 8D 9A 10A
11A 12B 13D 14A 15D 16C 17A 18A 19B 20B
21B 22D 23D 24A 25C 26B 27A 28A 29C 30C
31C 32D 33A 34D 35B 36D 37B 38B 39C 40B
41A 42B 43D 44C 45A 46B 47A 48D 49D 50B

 

Mã đề: 115 Tuyensinh247.com giải
1D 2B 3B 4C 5C 6A 7D 8D 9C 10D
11B 12B 13A 14C 15D 16D 17D 18C 19A 20A
21A 22C 23D 24D 25B 26B 27B 28D 29A 30B
31D 32A 33D 34B 35D 36B 37C 38B 39C 40B
41C 42C 43A 44B 45B 46B 47A 48D 49A 50A

 

Mã đề: 116 Tuyensinh247.com giải
1B 2D 3C 4B 5C 6A 7D 8D 9B 10D
11A 12A 13B 14D 15D 16B 17D 18C 19C 20B
21A 22D 23C 24A 25B 26B 27A 28C 29A 30C
31B 32D 33B 34D 35B 36C 37B 38B 39A 40B
41D 42A 43C 44C 45B 46C 47A 48A 49C 50D

  

Mã đề: 117 Tuyensinh247.com giải
1D 2C 3D 4A 5B 6B 7C 8D 9A 10B
11B 12A 13D 14C 15C 16D 17A 18D 19A 20D
21B 22B 23A 24A 25B 26D 27C 28C 29A 30A
31C 32D 33D 34B 35D 36A 37A 38D 39D 40D
41B 42C 43B 44C 45B 46C 47C 48B 49B 50A

 

Mã đề: 118 Từ Ban chuyên môn trường học thông minh 789.vn
1D 2C 3C 4D 5A 6A 7C 8C 9D 10D
11C 12C 13A 14D 15B 16A 17D 18B 19D 20B
21C 22C 23A 24C 25C 26C 27A 28B 29D 30C
31A 32B 33A 34B 35D 36C 37D 38A 39B 40A
41A 42D 43B 44B 45A 46D 47D 48A 49A 50A

 

   

Mã đề: 119 Tuyensinh247.com giải
1D 2B 3A 4A 5A 6B 7C 8B 9C 10B
11D 12D 13C 14D 15A 16A 17B 18A 19B 20A
21B 22B 23D 24B 25D 26C 27C 28A 29D 30D
31A 32B 33A 34A 35B 36C 37D 38C 39A 40B
41D 42B 43C 44C 45C 46B 47D 48C 49C 50C

   

Mã đề: 120 Tuyensinh247.com giải
1A 2A 3C 4D 5D 6A 7C 8B 9A 10D
11A 12C 13D 14B 15A 16D 17B 18C 19D 20B
21B 22C 23B 24B 25B 26C 27A 28C 29C 30B
31D 32A 33B 34B 35D 36D 37A 38A 39C 40A
41A 42D 43D 44C 45B 46C 47A 48C 49D 50A

 

Mã đề: 121 Tuyensinh247.com giải
1B 2A 3C 4B 5B 6D 7C 8B 9C 10D
11C 12A 13B 14D 15B 16A 17A 18D 19D 20B
21C 22C 23A 24C 25D 26A 27D 28C 29B 30A
31D 32A 33D 34B 35C 36C 37A 38B 39D 40B
41B 42B 43A 44A 45C 46B 47C 48A 49D 50C

 

Mã đề: 122 Tuyensinh247.com giải
1A 2A 3A 4B 5C 6D 7A 8C 9A 10D
11B 12C 13C 14B 15D 16A 17D 18D 19B 20B
21A 22D 23A 24B 25C 26C 27C 28A 29C 30B
31A 32A 33B 34D 35C 36C 37A 38D 39B 40B
41B 42A 43B 44A 45B 46D 47A 48B 49C 50B

 

Mã đề: 123 Tuyensinh247.com giải
1D 2C 3B 4B 5B 6A 7B 8D 9A 10D
11D 12B 13A 14B 15A 16B 17C 18C 19A 20D
21A 22C 23C 24C 25C 26A 27A 28C 29B 30C
31A 32A 33B 34A 35D 36C 37C 38B 39C 40C
41A 42C 43B 44A 45B 46B 47C 48A 49A 50B

 

Mã đề: 124 Tuyensinh247.com giải
1D 2C 3A 4A 5B 6D 7B 8D 9B 10B
11B 12C 13B 14D 15D 16D 17C 18B 19C 20C
21A 22C 23C 24B 25A 26A 27D 28B 29D 30B
31D 32D 33D 34C 35A 36D 37B 38A 39B 40D
41B 42A 43A 44D 45D 46D 47C 48D 49B 50A

 

Theo EUF tổng hợp

Tin tức khác