Các sản phẩm kinh doanh bảo hiểm:

Bảo hiểm vượt trội định kỳ: C13

Thông tin chi tiết vui lòng vào đây

Thịnh An bảo toàn hỗn hợp: C16

Thông tin chi tiết vui lòng vào đây

Thịnh An tiết kiệm Hưng phát: C17

Thông tin chi tiết vui lòng vào đây

Bảo hiểm tử kỳ tai nạn ngắn hạn: G01 (Bảo hiểm ô tô - xe máy)

Thông tin chi tiết xin vui lòng vào đây

Các sản phẩm bổ trợ

Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao: R07 (bảo hiểm xe máy - ô tô nâng cao)

Thông tin chi tiết xin vui lòng vào đây

Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí: R06

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Bảo hiểm hộ trợ tử kỳ Cathay: R05

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Bảo hiểm hỗ trợ viện phí cá nhân: R04 (Bảo hiểm y tế cộng đồng)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn Cathay: R03 (bảo hiểm tai nạn lao động)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Bảo hiểm hỗ trợ tai nạn trẻ em Cathay: R02

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay: R01

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Và các loại hình bảo hiểm khác theo quy định luật Bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ Việt Nam và quốc tế.

Mọi chi tiết liên hệ:

Ngô Thị Thu

0935253566

 

Dịch vụ khác